Zápis do 1. tříd

Komentář spádové školy k zápisu povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025

Den otevřených dveří připravujeme na úterý 20. února 2024, od 15 do 17.30 h.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené do 31. srpna 2018. Přihláška je k dispozici na webu základní školy nebo přímo na místě u zápisu.

Odklad povinné školní docházky: V případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky požádá v termínu zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). Přiděleným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna, příspěvková organizace, odloučené pracoviště 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava-Poruba. Žádost o odklad je k dispozici na webu základní školy v záložce Dokumenty nebo přímo na místě u zápisu.

Zápis k povinné školní docházce bude probíhat v úterý 2. dubna 2024 od 13 do 17 hodin a ve středu 3. dubna 2024 od 13 do 16 hodin. Zákonný zástupce potřebuje s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Přihlášku můžete vyplnit již od 21. února 2024 elektronicky  zde  nebo ve škole při zápisu. Na pořadí přihlášky nezáleží.

Kritéria přijetí: Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti a s přiměřenou školní zralostí a školní připraveností. Vzhledem k dostatečné kapacitě školy budou přijati i uchazeči s trvalým pobytem mimo spádovou oblast.

Spádová oblast základní školy jsou ulice: Františka Čechury, Ivana Sekaniny, Jana Ziky, Jedlová, Karola Šmidkeho, Ludvíka Podéště, Otakara Jeremiáše, Oty Synka, Plk. Rajmunda Prchaly 4458 – 4460.

Odklad povinné školní docházky: V případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky požádá v termínu zápisu. Žádost o odklad je k dispozici na webu základní školy v záložce Dokumenty nebo přímo na místě u zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost) do 31. května 2024. Přiděleným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna, příspěvková organizace, odloučené pracoviště 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava-Poruba.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Přijetí: O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.

Rozhodnutí o přijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků ve vitríně vedle vchodu do školy a na webových stránkách školy: www.sekaniny.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 8. dubna 2024. V seznamu nebudou uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo je přiděleno dítěti při zápisu.

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vedeného školou. Rozhodnutí v písemné podobě nebude doručováno, zákonný zástupce však  může požádat o jeho vydání na sekretariátě školy. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Všechny děti, které nastoupí ve školním roce 2024/2025 do 1. třídy, mohou být přijaty do školní družiny, pokud podají přihlášku do 15. června 2024. Provozní doba školní družiny je od 6:00 do 7:40 hodin a od 11:40 do 17:00 hodin.

                        

Rychlý kontakt

© 2020
Christoph Media Company | www.christophmedia.cz
Prohlášení o přístupnosti webu

Ing. Petr Štětka
Moore Advisory CZ s.r.o.
Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 09692142
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel: +420 734 647 701.

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
– městský obvod Poruba,
Klimkovická 28/55,
708 56 Ostrava-Poruba