Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Školská rada

Dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání § 167 odst. 1 při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanovil počet jejich členů na šest. Třetinu jmenuje, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 • Školská rada
  a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


 

Po jmenování a řádných volbách do školské rady ze dne 10. října 2017 byla školská rada ustanovena v tomto složení:

 

Složení školské rady

 • Zástupci jmenovaní zřizovatelem:
  • Ing. Jan Abrahamčík
  • Ing. Jaromíra Homolová
 • Zástupci volení z řad pedagogů:
  • Mgr. Jiřina Hořejší
  • Mgr. Šárka Sněhotová
 •   Zástupci volení z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:
  • Mgr. Markéta Vaculová
  • Ing.  Jan Kostka, Ph.D.