Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Zápis do 1. ročníku

Komentář k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

spádové školy Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804,

příspěvková organizace

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené do 31. srpna 2014. Přihláška je k dispozici zde, nebo přímo na místě u zápisu.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky na jaře 2020, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce tohoto dítěte doloží do 31. května 2020 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Zápis k povinné školní docházce bude probíhat 1. dubna 2020 od 14 do 18 hodin a 2. dubna 2020

Spádová oblast základní školy jsou ulice: Františka Čechury, Ivana Sekaniny, Jana Ziky, Jedlová, Karola Šmidkeho, Ludvíka Podéště, Otakara Jeremiáše, Oty Synka, Plk. Rajmunda Prchaly 4458 – 4460.

Kritéria přijetí: Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti a s přiměřenou školní zralostí a školní připraveností. Vzhledem k dostatečné kapacitě školy budou přijati i uchazeči s trvalým pobytem mimo spádovou oblast.

Odklad povinné školní docházky: V případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky požádá v termínu zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). Přiděleným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna, příspěvková organizace, odloučené pracoviště 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava-Poruba. Žádost o odklad je k dispozici na webu základní školy v záložce Dokumenty a tiskopisy nebo přímo na místě u zápisu.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Přijetí: O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.

Rozhodnutí o přijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků ve vitríně vedle vchodu do školy a na webových stránkách školy: www.sekaniny.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 6. dubna 2020. V seznamu nebudou uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo je přiděleno dítěti při zápisu.

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vedeného školou. Rozhodnutí v písemné podobě nebude doručováno, zákonný zástupce však  může požádat o jeho vydání na sekretariátě školy. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Všechny děti, které nastoupí ve školním roce 2020/2021 do 1. třídy mohou být přijaty do školní družiny. Provozní doba školní družiny je od 6:00 do 7:40 hodin a od 11:40 do 17:00 hodin.

Dne 2. března 2020 (pondělí) proběhne Den otevřených dveří v době od 15:00 h do 18:00 h.