Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Zápis do 1. ročníku

Komentář spádové školy k zápisu povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené do 31. srpna 2012. Přihláška je k dispozici na webu základní školy nebo přímo na místě u zápisu.

Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu i dítě narozené od 1. září 2012 do 31. prosince 2012, které může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Zákonný zástupce musí doložit do 31. května 2018 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu i dítě narozené od 1. ledna 2013 do 30. června 2013, které může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Zákonný zástupce musí doložit do 31. května 2018 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis k povinné školní docházce bude probíhat 3. dubna 2018 od 13 do 18 hodin a 4. dubna 2018 od 13 do 16 hodin. Zákonný zástupce potřebuje s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Spádová oblast základní školy jsou ulice: Ivana Sekaniny, Jana Ziky, Jedlová, Karola Šmidkeho, Ludvíka Podéště, Miroslava Bajera, náměstí Antonie Bejdové, Otakara Jeremiáše, Oty Synka, Zdeňka Štěpánka.

Kritéria přijetí: přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti a s přiměřenou školní zralostí a školní připraveností. Vzhledem k dostatečné kapacitě školy budou přijati i uchazeči s trvalým pobytem mimo spádovou oblast.

Odklad povinné školní docházky: v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky požádá v termínu zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). Přiděleným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna, příspěvková organizace, odloučené pracoviště 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava-Poruba, Mgr. Grygarová. Žádost o odklad je k dispozici na webu základní školy nebo přímo na místě u zápisu.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Přijetí: o přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. 9. 2017 rozhodnutí o přijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých žáků na dveřích u vchodu do školy a na webových stránkách školy: www.sekaniny.cz.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 6. 4. 2018. V seznamu nebudou uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo je přiděleno dítěti při zápisu.

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vedeného školou. Rozhodnutí v písemné podobě nebude doručováno, zákonný zástupce však  může požádat o jeho vydání na sekretariátě školy. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Všechny děti, které nastoupí ve školním roce 2018/2019 do 1. třídy mohou být přijaty do školní družiny. Provozní doba školní družiny je od 6:00 do 7:40 hodin a od 11:40 do 17:00 hodin.
Dne 20. února 2018 proběhne Den otevřených dveří v době od 15:30 h do 17:30 h.