Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Erasmus Plus

» Inovace ve výuce anglického jazyka na naší škole

V rámci našeho dvouletého projektu „Trojlístek naší škole – naučíme se, domluvíme se, poznáme“  jsme již úspěšně zorganizovali projektový den ,Jazyky v Evropě´. Na našich webových stránkách najdete odkaz, kde můžete zhlédnout videoklip plný fotografií a ukázek jednotlivých prezentací žáků.

V současné době již někteří naši učitelé anglického jazyka chystají mezinárodní eTwinningový projekt Making new friends across Europe. Zajímá vás, co je to eTwinning? eTwinning, neboli komunita škol v Evropě, je platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinningový portál (www.etwinning.net) existuje již ve 26 jazykových verzích a v současné době ho aktivně používá téměř 230 277 individuálních uživatelů a je v něm realizováno 5462 projektů škol. Jeho činnost byla zahájena v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.  eTwinning se v dnešní, moderní době stal ve většině evropských zemí přirozenou a nedílnou součástí školního života žáků i pedagogů. Naše škola nechce zůstat v tomto ohledu pozadu, a proto se již pustila do příprav a jako jedna z mála ostravských základních škol se zapojí do projektu evropského měřítka.

Obecně lze říci, že eTwinning je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat se, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.

Jak takový projekt bude probíhat na naší škole? Vybrané skupiny žáků vytvoří partnerství s určitou evropskou školou a společně zrealizují mezinárodní vzdělávací projekt. Žáci využijí informační a komunikační technologie, které samozřejmě zkracují vzdálenosti a umožní tak našim studentům a učitelům navštívit a prozkoumat vzdálené a obtížně dostupné kouty Evropy. V rámci tohoto projektu budou studenti vyhledávat a třídit informace o kultuře ve své zemi a v zemi partnerské školy, budou diskutovat a psát o jednotlivých aspektech, vzájemně se s nimi seznámí, porovnají je a výsledky své práce představí ostatním.

Věříme, že díky realizaci tohoto projektu podpoříme motivaci našich žáků v aktivním přístupu k učení se anglickému jazyku, neboť se zapojí do pro ně doposud nové, netradiční  a zajímavé práce, čímž si přirozeně zlepší své kompetence daného jazyka. Není pochyb, že u nich zvýšíme povědomí o kulturní různorodosti a rovněž doufáme, že si naši žáci najdou kamarády a navážou tak nová přátelství, u kterých tisíce kilometrů vzdálenosti nehrají žádnou roli. V neposlední řadě přijdou ke zjištění, že anglický jazyk není jen nutný vyučovací předmět, ale především běžný komunikační nástroj současné evropské generace.

Ačkoli je příprava a realizace tohoto projektu pro naše pedagogy velice časově náročná, věříme, že se tohoto nového úkolu zhostí se svými žáky výborně. Budeme jim držet palce a průběžně vás budeme o jejich činnosti informovat na stránkách naší školy.

» Ohlédnutí za projektovým dnem Jazyky v Evropě
V rámci našeho projektu ,Trojlístek naší škole – naučíme se, domluvíme se, poznáme´ jsme uspořádali 26. září 2014 k Evropskému dni jazyků na naší škole projektový den s názvem Jazyky v Evropě. Cílem tohoto projektu byla snaha rozvinout kompetence jazykové, sociální a pracovní včetně realizace průřezových témat, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Evropa a svět nás zajímá. Díky tomuto projektu naši žáci nabyli zkušenosti s týmovou prací, učili se vyhledat podstatné informace, třídit je, zpracovat a také je patřičným způsobem prezentovat. Získali tak povědomí o jazykových skupinách na území Evropy, uvědomili si rozmanitost evropských jazyků a především si uvědomili fakt, že jazyková vybavenost je v dnešní době základem k úspěchu každého občana.
Jak takový den probíhal? Na 1. stupni nejdříve v prvních třídách četli pohádku prvňáčkům žáci z devátých tříd a v dalších hodinách se s textem pohádky také pracovalo. Děti se dozvěděly, jak se jmenuje země nebo město, odkud pochází spisovatel pohádek, pracovaly i s mapou, nakreslily obrázky a hodně si povídaly. Žáci druhých ročníků zpracovávali aktivity, které na tento den připravily paní učitelky pro své žáky. Děti se naučily i některé pozdravy cizích zemí a užily si hodně legrace. Třeťáky a čtvrťáky pozvali žáci pátých tříd a seznámili je se zeměmi Evropy, s kulturou evropských států, se zajímavostmi či osobnostmi a nechyběla ani ochutnávka pokrmů jednotlivých prezentovaných zemí. A kromě toho je čekala hezká výstavka v hale školy s výkladem a soutěží. V závěru dne si žáci jedné páté třídy vyzkoušeli aktivity v atriu školy, které se týkaly anglického jazyka. Tři nejlepší skupinky byly odměněny hezkými cenami.
Do projektu se aktivně zapojili samozřejmě i žáci 2. stupně,  soutěžili o nejlepší prezentaci na téma Jazyky v Evropě. Každý ročník se věnoval jiné skupině jazyků. 6. ročník se zabýval skupinou slovanských jazyků, 7. ročník zpracovával germánské jazyky, 8. ročník připravil prezentace na jazyky románské a 9. ročník prezentoval ugrofinské jazyky. Každá skupinka žáků se tohoto úkolu zhostila po svém, někteří žáci připravili pěkné obrazové materiály na plakátech, jiní zase připravili výbornou prezentaci v digitální podobě. Často se pracovalo s mapou, srovnávala se vybraná česká slova s výrazy v daných jazycích, byly představeny zajímavosti o známých osobnostech, historických památkách, kulturních či sportovních událostech dané země apod. Největší úspěch však měla ochutnávka jídel z různých zemí Evropy, neboť vítězné skupinky si daly práci a připravily našim spolužákům výborná jídla. Žáci si tak mohli pochutnat např. na finském chlebu, francouzském sýru, italském sýrovém koláči, maďarské pikantní pomazánce, maďarských klobáskách či skořicové dobrotě z Estonska. Jelikož se po těchto dobrotách jen zaprášilo, připravujeme pro vás ,,Evropskou minikuchařku´´, kterou si již budete moci brzy přečíst na našem webu. Věříme, že se vám podobné pochoutky podaří připravit i doma.
Celý projektový den proběhl v báječné atmosféře, všichni žáci, ať už 1. nebo 2. stupně, se dozvěděli opravdu hodně zajímavých informací, mnoha věcem se také přiučili. Pochvala patří především všem vítězným týmům za jejich pečlivou přípravu a jejich výkony.  Není pochyb, že všichni odcházeli po skončení programu v dobré náladě.

Projektový den Jazyky v Evropě se již blíží

V rámci našeho projektu, Trojlístek naší škole – naučíme se, domluvíme se, poznáme se chystáme k Evropskému dni jazyků, který připadá na 26. září, na naší škole projektový den s názvem Jazyky v Evropě. Tento projekt bude probíhat v týdnu od 22. září, přičemž vyvrcholí v pátek, 26. září 2014.

Do projektu se aktivně zapojí každý žák 2. stupně.  Cílem tohoto projektu je snaha rozvinout kompetence jazykové, sociální a pracovní včetně realizace průřezových témat, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Evropa a svět nás zajímá.

V pátek 26. září bude připraven program pro žáky 1. stupně.  Žáci 9. tříd budou předčítat prvňáčkům různé evropské pohádky, všichni žáci 1. stupně se během dopoledne zapojí v atriu školy do zajímavých her, soutěží, kvízů nebo si zazpívají písničky v angličtině.

Pro žáky 2. stupně naši učitelé anglického jazyka přichystali soutěž o nejlepší prezentaci na téma Jazyky v Evropě, přičemž každý ročník se bude věnovat jiné skupině jazyků. 6. ročník zpracuje skupinu slovanských jazyků, 7. ročník se bude zabývat germánskými jazyky, 8. ročník připraví prezentace na jazyky románské a 9. ročník bude prezentovat ugrofinské jazyky. Žáci budou např. pracovat s mapou, srovnávat vybraná česká slova s výrazy v daných jazycích, vyhledají zajímavosti o známých osobnostech, historických památkách, kulturních či sportovních událostech dané země apod. Od pondělí 22. září proběhnou prezentace v jednotlivých ročnících a ta nejlepší skupinka z každého ročníku představí svůj projekt v pátek 26. září 2014.

Díky tomuto projektu žáci získají povědomí o jazykových skupinách na území Evropy a rovněž si uvědomí rozmanitost jazyků, budou se učit spolupracovat a vypracovávat různorodé úkoly. Nejlepší skupinky budou odměněny věcnými cenami.

____________________________________________________________________________________________________

V březnu letošního roku naše škola podala žádost o grant v programu Erasmus+, pro klíčovou akci č. 1, vzdělávací mobilitu jednotlivců.

Tento program, Erasmus+, si klade za cíl zvýšit kvalitu výuky v předškolních vzdělávacích zařízeních, na základních a středních školách a učilištích po celé Evropě. Erasmus+ nabízí příležitosti vychovatelům a pedagogům, aby rozvíjeli své odborné dovednosti a také spolupracovali s partnery v Evropě. Činnosti podporované programem mají motivovat ke sdílení osvědčených postupů a testování inovativních přístupů.

Naše žádost o grant byla schválena a projekt s názvem Trojlístek naší škole – naučíme se, domluvíme se, poznáme se byl zahájen 16. června 2014 a potrvá do 15. června 2016. Hlavním cílem našeho projektu je zkvalitnění výuky anglického jazyka na naší škole a zvýšení jazykových a profesních kompetencí našich učitelů. V rámci tohoto projektu vyjedou dvě vyučující anglického jazyka na 14 denní jazykově-metodický kurz do Irska, následně budou sdílet poznatky a zkušenosti s vyučujícími naší školy a také z škol jiných. Mezi další cíle našeho projektu patří snaha o internacionalizaci naší školy, čehož chceme dosáhnout pomocí eTwinningových projektů, které budou probíhat během celého dvouletého období projektu. Tímto chceme podpořit motivaci žáků v aktivním přístupu k učení se anglického jazyka a v neposlední řadě tímto chceme také zvýšit u žáků povědomí o sounáležitosti naší země v rámci EU.