Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

INFORMACE K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ZKRÁCENÉ FORMĚ

INFORMACE K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ZKRÁCENÉ FORMĚ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

1. Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ) se pro čtyřleté obory koná 8. června 2020, pro šestileté a osmileté obory 9. června 2020. Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška, tzn. výsledek zkoušky pro vyhodnocení přijímacího řízení využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.

2. Výsledky z řádného termínu JZP budou ředitelům středních škol od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání k dispozici od 15. června 2020. Ředitelé středních škol zveřejní seznam přijatých uchazečů do 1 kalendářního dne od tohoto data, to znamená, že většina škol uveřejní tyto výsledky 16. června 2020 na svých webových stránkách. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí, jehož součástí by měly být i informace o dalším možném postupu, např. o možnosti podání „žádosti o vydání nového rozhodnutí“, viz níže.

3. Pozor, lhůta pro odevzdání zápisových lístků na SŠ je letos pouze 5 pracovních dnů, tj. do 23. června 2020 u čtyřletých oborů, u víceletých oborů do 24. června 2020. Žák bude odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (nebo oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkouškou na obory jiné).

Do 23. června 2020 (24. června 2020) mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve.  Střední škola nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

 

V případě nepřijetí žáka platí letos následující:

  1. Z důvodu urychlení procesu přijímání se tento školní rok odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nepodává. Namísto toho byla tento rok nově zavedena „žádost o vydání nového rozhodnutí“. Formulář této žádosti většina středních škol uveřejní na svých webových stránkách (poskytne ke stažení) nejpozději v den zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Mnohé střední školy také nabízejí možnost vyzvednout si téměř ihned přímo ve škole formulář tohoto rozhodnutí a zároveň podat žádost.
  2. Dle §11. vyhl. č. 232/2020 Sb. budou střední školy v případě nepřijetí žáka postupovat takto:

  (1) Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. O tom musí být uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučen společně s oznámením rozhodnutí o nepřijetí.

  (2) Ředitel školy vyhoví žádosti v případě, že jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání na dané škole bylo vyhověno, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vezme zpět, a uchazeč, který podal žádost podle odstavce 1, splnil podmínky přijímacího řízení, ale jeho žádost byla zamítnuta z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

  (3) Pokud nebude předpokládaný počet přijímaných uchazečů naplněn postupem podle odstavce 2, může ředitel školy oslovit dalšího uchazeče, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale jeho žádost byla zamítnuta z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

  (4) Při přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí se ředitel školy řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

  (5) Ředitel školy, na které odevzdal uchazeč zápisový lístek, odevzdá uchazeči na jeho žádost zápisový lístek, pokud předloží nové rozhodnutí o přijetí.

  (6) Uchazeč uplatní zápisový lístek na škole, která mu vydala nové rozhodnutí.

  Pokud ani poté nebude žák přijat, má možnost podat novou přihlášku na ty střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky. Počet přihlášek není omezen. Tyto školy vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení. Tuto informaci bezprostředně oznamují místně příslušnému krajskému úřadu i s počty volných míst do jednotlivých oborů. Přehled škol a oborů jsou k dispozici na tomto odkazu: https://www.msk.cz/skolstvi/volna_mista.html?okr=OV.

  V případě potřeby nové přihlášky, případné konzultace k přijímacímu řízení, konzultace k podání žádosti o vydání nového rozhodnutí, konzultace k dalším kolům přijímacího řízení apod. kontaktujte školu 725 180 477, případně kariérového poradce struncova@sekaniny.cz

   

  Ostrava 29. 5. 2020

  Mgr. Ivana Štruncová
  kariérový poradce

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>