Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády dochází k úpravám v organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 na naší škole. Zápis z rozhodnutí ředitelky v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) bude probíhat

v termínu 15.–24. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené do 31. srpna 2014.

Spádová oblast základní školy jsou ulice: Františka Čechury, Ivana Sekaniny, Jana Ziky, Jedlová, Karola Šmidkeho, Ludvíka Podéště, Otakara Jeremiáše, Oty Synka, Plk. Rajmunda Prchaly 4458–4460.

Kritéria přijetí: Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti a s přiměřenou školní zralostí a školní připraveností. Vzhledem k dostatečné kapacitě školy budou přijati i uchazeči s trvalým pobytem mimo spádovou oblast.

Plánovaný počet přijímaných žáků: 75 (3 třídy po 25 žácích)

Přihlášky k zápisu k povinné školní docházce mohou zákonní zástupci podávat bez osobní přítomnosti škole:

  1. elektronickou přihláškou (zde)
  2. na formuláři přihlášky k zápisu k povinné školní docházce (zde), který doručíte do školy těmito způsoby:
  • elektronicky do datové schránky školy – ID datové schránky: c7ymque
    • elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: skola@sekaniny.cz
    • poštou na adresu:

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava

  • osobním podáním  – vhozením do schránky u hlavního vstupu do školní budovy

Pokud nemáte možnost tisku přihlášky, je možno si ji vyzvednout v atriu školy.

Pokud bude žádost podána elektronickou přihláškou nebo e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné ji do 5 dnů ze strany zákonného zástupce přijít podepsat, a to po dohodě se školou na tel. č. 596 636 349, 725 180 477 nebo na adrese skola@sekaniny.cz.

Po podání přihlášky budete emailem, případně sms zprávou informováni o registračním čísle, které bylo dítěti při zápisu přiděleno.

Přijetí: O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.

Rozhodnutí o přijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků ve vitríně vedle vchodu do školy a na webových stránkách školy: www.sekaniny.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 28. dubna 2020. V seznamu nebudou uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které obdržíte od školy, viz výše.

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vedeného školou. Rozhodnutí v písemné podobě nebude doručováno, zákonný zástupce však  může požádat o jeho vydání na sekretariátě školy. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Odklad povinné školní docházky: V případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky a zároveň požádat o odložení, tzn. současně s přihláškou podává i žádost o odložení povinné školní docházky (zde).

Do 31. května 2020 však musí být žádost o odklad doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). Přiděleným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna, příspěvková organizace, odloučené pracoviště 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava-Poruba.

Pokud ředitelka školy rozhodne, že žádosti vyhoví, jsou rodiče povinni zajistit svému dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole (podle spádové oblasti či dle výběru zákonného zástupce), individuálním vzděláváním, vzděláváním v přípravné třídě ZŠ (ve školním roce 2020/2021 bude otevřena na Základní škole, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace) a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální, vzděláváním v zahraniční škole na území ČR. Povinné předškolní vzdělávání řeší §34, Zákon 561/2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon).

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Předčasný nástup k povinné školní docházce: Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky šk. roku 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce a předloží příslušné dokumenty:

-       Pro dítě narozené od září do prosince 2014: žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce,  doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC)

-       Pro dítě narozené od ledna do června 2015: žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce, doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Všechny děti, které nastoupí ve školním roce 2020/2021 do 1. třídy, mohou být přijaty do školní družiny. Provozní doba školní družiny je od 6:00 do 7:40 hodin a od 11:40 do 17:00 hodin.

Letos proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se uskuteční po ukončení mimořádných opatření prostřednictvím setkání se zapsanými dětmi, aby se seznámili s prostředím školy, učiteli a prostory školy, se vzdělávacím programem apod.

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>