Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH

„Tunelová myčka nádobí do školní kuchyně“

I. Zadavatel:

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava

zastoupená Ing. Miroslavou Bukovskou, ředitelkou příspěvkové organizace

IČ:  70984786

neplátce DPH

tel.: 725 180 477, 724 042 811

email: skola@sekaniny.cz

 

II. Předmět plnění:

Dodávka a služby spočívající v dodání tunelové myčky nádobí do školní kuchyně včetně stolů, předoplachové sprchy a košů, dopravy, přípravy – přizpůsobení stávajících přípojek elektrického napájení, vody a odpadu, montáže na dimenzované přípojky elektrického napájení, vody a odpadu, výchozí revize, zaškolení personálu, poskytnutí 24měsíční záruční doby, demontáže původní myčky

Technické parametry:

 •  myčka tunelová

- rozměr max. 120x80x160 cm

- napájecí napětí 400V, příkon max. 26-30 kW

- kapacita košů za 1 hodinu (4 rychlosti posuvu košů) 160/120/80/60 ks

- rozměr koše 50x50cm

- max. vstupní výška 45 cm

- provedení – dvouplášťové

- boiler – atmosférický s oplachovým čerpadlem (garance tlaku oplachové vody)

- ovládání – elektronické, autodiagnostika systému závad

- termostop systém – zaručení teploty oplachu podle HACCP

- automatický start myčky při vložení koše

- včetně mycího a oplachového dávkovače provozní chemie

- dodávka košů na talíře s trny 4 ks

- dodávka košů na sklenice a misky základní 4 ks

- koš na příbory dělený 8 sekcí pro vložení do základního koše 2 ks

 • vstupní stůl s dřezem a předoplachovou sprchou s vedením pro koše 1200 x 750 x 850 mm

- celonerezové provedení

 • válečkový stůl rohový 90°

- rozměr 110 x 110 x 87,5 cm

 • předoplachová sprcha

- zapuštěné provedení pro T+S vodu do vstupního stolu

- pružinové uchycení hadice sprchy

 • výstupní válečkový stůl délka 1100 mm

-  rozměr 115 x 63 x 88 cm

Předpokládaná cena: 490 000 Kč s DPH

 

 

III. Doba a místo plnění:

Doba plnění: předpokládané zahájení: 14. prosince 2018 od 15:00 h

ukončení nejpozději: 16. prosince 2018 do 15:00 h

                           Podmínka plnění: realizace pouze o víkendu

V případě prodlení subjektu s plněním, bude účtována ze strany zadavatele smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý i započatý den prodlení.

Místo plnění:

školní kuchyň, Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace, Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava

 

IV. Požadavky na prokázání kvalifikace:

1) Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:

- příslušným oprávněním k podnikání – kopií živnostenského listu, či výpisem z živnostenského rejstříku, doloží právnické i fyzické osoby

kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů), je-li do něho subjekt zapsán

2) Podá-li nabídku více subjektů společně, nebo sdružení, které nemá právní subjektivitu, prokáže kvalifikaci alespoň jeden z nich v rozsahu uvedeném v odst. 1) tohoto článku.

Pokud zadavatel vyzve vybraný subjekt předložit úředně ověřené kopie uvedených dokladů, je subjekt povinen tyto doklady předložit před podpisem smlouvy.

 

V. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:

Nabídková cena za celé dílo bude zpracována formou položkového rozpočtu – Příloha č. 2:

1. tunelová myčka nádobí

2. vstupní stůl s dřezem

3. válečkový stůl rohový 90°

4. předoplachová sprcha

5. výstupní válečkový stůl

6. služby spojené s dopravou a montáží nové myčky

7. služby spojené s demontáží původní myčky

8. zaškolení personálu

9. revize

celková cena bez DPH

DPH celková cena s DPH

 

Cena bude uvedena v české měně bez DPH.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací díla.

 

Nabídková cena je cenou smluvní.

Lhůta splatnosti faktury, která bude vystavena neprodleně po řádném předání a převzetí díla, je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení zadavateli.

 

VI. Způsob posuzování nabídek:

 •  Nabídky, které budou splňovat podmínky této výzvy, budou posuzovány dle výše nabídkové ceny.
 • Nabídková cena, bude obsahovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené s realizací
 •  Nabídková cena je cenou smluvní.
 •  Cena bude uvedena v české měně bez DPH, samostatně DPH, cena včetně DPH
 •  Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v krycím listu nabídky viz Příloha č. 1
 • Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.

 

VII. Termín a místo podání nabídek:

Nabídka musí být doručena na sekretariát Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 do 20. listopadu 2018 do 8:30 h. Obálka s nabídkou musí být označena:

Veřejná zakázka „Tunelová myčka nádobí do školní kuchyně“. Neotvírat!

 

VIII. Prohlídka místa plnění:

Místo plnění lze prohlédnout ve dnech 14. a 15. listopadu 2018 v době od 7:00 h do 15:00 h po předchozí tel. domluvě s vedoucí školní jídelny Bc. Waisrovou na tel. čísle 725 180 480.

 

IX. Další podmínky:

1. Uvedení jména zodpovědného pracovníka pro případné další jednání včetně telefonního kontaktu a e-mailové adresy.

2. Nahlášenou závadu je dodavatel povinen odstranit nejpozději následující pracovní den.

3. Podrobný návod k obsluze v českém jazyce.

4. Návrh smlouvy o dílo dle platných ustanovení obchodního zákoníku přiloží uchazeč k předložené nabídce jako Přílohu č. 3. Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude tento text: Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných dodatků v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich využití a zveřejnění bez dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v centrálním registru smluv zveřejní Základní škola, OstravaPoruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace.

5. V případě, že dojde k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle podmínek v zadávací dokumentaci, bude smlouva podepsána bez zbytečného odkladu.

6. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla včetně příloh svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby ji nebylo možno rozložit na jednotlivé listy (svázáno a zapečetěno).

 

X. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky před termínem pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka nebude předložena v souladu s podmínkami výzvy.

 

XI. Kontaktní osoba:

Ing. Miroslava Bukovská, ředitelka, 724 042 811, bukovska@sekaniny.cz

 

V Ostravě-Porubě dne 13. listopadu 2018

příloha: Krycí list nabídky

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>