Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky,  služby do 2 mil. Kč bez DPH – nebo na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH:

„ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 – ozdravný pobyt žáků 6. ročníku a 8. ročníku IV/2019“

 

 1. I.                 Zadavatel:

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava

zastoupená Ing. Miroslavou Bukovskou, ředitelkou příspěvkové organizace

IČ:  70984786

neplátce DPH

tel.:  596 956 469, 724 042 811

email: skola@sekaniny.cz

 

II. Předmět plnění:

Kompletní obstarání všech služeb, dodávek a prací souvisejících s realizací ozdravného pobytu žáků 6. ročníku a 8. ročníku pro Základní školu, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkovou organizaci v roce 2019 v délce 14 dnů (13 nocí) v oblasti, která není postižena smogovou situací.

 

Předmětem plnění bude:

 • zajištění ubytovacího zařízení, které bude odpovídat kritériím stanoveným pro zařízení poskytujících ozdravný pobyt dětí,
 • zajištění stravování

 

pro 59 žáků 6. ročníku

pro 65 žáků 8. ročníku

 

Zadávací podmínky:

 1. Místo plnění služby se bude nacházet v lokalitě na území České republiky, kde tříleté koncentrace suspendovaných částic PM10 Českým hydrometeorologickým ústavem dosahují maximálně 25 ug.m-3,dle mapy Českého hydrometeorologického ústavu na www.chmi.cz v sekci Ovzduší/Pětiletí, OZKO/Pětileté průměrné koncentrace/Mapy ke stažení – Pětileté průměry 2011-2015.
 2. Pobyt bude realizován v objektech, které odpovídají hygienickým požadavkům, tj. umístěním, plošným komfortem, vybavením, mikroklimatickými podmínkami. Dodavatel je povinen zajistit, aby jím poskytnuté služby, v rámci plnění této zakázky, splňovaly beze zbytku veškeré bezpečnostní, hygienické a další s tím související závazné předpisy, které se k plnění veřejné zakázky vztahují (zejména zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění, vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění).
 3. V ubytovacím zařízení bude samostatný objekt pro oddělené ubytování:
 • pro 6. ročník
 • pro 8. ročník
 1. Ubytovací zařízení bude disponovat prostorem – pobytovou místností, vhodnou pro výuku a společné trávení volného času pro každý ročník samostatně. Pobytová místnost musí být odlišná od místnosti, ve které je žákům či jiným osobám poskytováno stravování.
 2. Nabídku nelze podat pouze na dílčí část.
 3. Ubytování bude zajištěno v souladu s § 8 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, tzn. pro ubytování ve škole v přírodě je stanovena minimální podlahová plocha 3 m2 na 1 osobu, pro výuku a pro trávení volného času ve vnitřních prostorách musí mít pobytová místnost plochu minimálně 1,5 m2 na žáka.
  1. Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání bude zajištěn v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých:

- denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,

- denně vynášením odpadků,

- denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,

- nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů.
Na místě při zahájení pobytu bude požadována kopie úklidového plánu, kde poskytovatel služby doloží skutečnosti, že naplnil požadavek dle výše uvedení vyhlášky:
- nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,

- nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů,

-  malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji a

-  pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.

 1. Poskytovaná strava nezletilým účastníkům musí být v rozsahu minimální stravovací dávky odpovídající výživové normě a věku dětí, a v souladu se zásadami zdravé výživy dle vyhlášky MŠMT 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování, v platném znění, včetně přílohy č. 1. Stravovací služby budou v rozsahu snídaně, přesnídávka, oběd (teplý), svačina, večeře (teplá), druhá večeře (studená). Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu a dezertu nebo salátu nebo ovoce. Strava první a poslední den pobytu bude v součtu tvořit jeden kompletní stravovací den. Příloha č. 2 obsahuje kompletní jídelníček sestavený v souladu se zásadami zdravé výživy a odpovídající věku dětí dle vyhlášky MŠMT 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování, v platném znění, který je pro poskytovatele závazný. Uváděný objem je považován za minimální.
 2. Pitný režim bude zajištěn po celou délku pobytu, tzn. součástí poskytované stravy bude rovněž nápoj o objemu min. 0,3 l a mimo dobu podávání stravy bude účastníkům ozdravného pobytu zajištěn dostatečný pitný režim – bude stanoveno odběrné místo s dostatečnou zásobou tekutin (voda se sirupem, ovocný čaj, minerální voda) v pitných nádobách musí být po celých 24 hodin denně volně dostupné, vše v souladu s hygienickými pravidly.
 3. Vybraný účastník musí disponovat na vlastní náklady sjednaným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 2 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.
  1. Zařízení k zajištění doprovodného programu ozdravného charakteru, zaměřený na regeneraci a rozvoj respiračního ústrojí a posílení imunity, se bude nacházet v nabízeném objektu k pobytu, případně v jiném objektu v dosahu (pěšky do 25 min) – krytý bazén, solná jeskyně, sauna, tělocvična, travnaté hřiště, víceúčelové hřiště apod.
  2. Poskytovatel dodá služby – ubytování a stravování pro pedagogický dohled v poměru 10:1.

Předpokládaná hodnota zakázky činí  620 tis. Kč vč. DPH, tj. na žáka 5 000 Kč vč. DPH

 

III. Doba a místo plnění:

Doba plnění: 4. 4. 2019 až 17. 4. 2019

tj. 14 dní, 13 nocí

 

IV. Požadavky na prokázání kvalifikace:

 1. Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:

- příslušným oprávněním k podnikání – kopií živnostenského listu, či výpisem z živnostenského rejstříku - doloží právnické i fyzické osoby,

- kopií výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něho subjekt zapsán

 1. Podá-li nabídku více subjektů společně nebo sdružení, které nemá právní subjektivitu, prokáže kvalifikaci alespoň jeden z nich v rozsahu uvedeném v odst. 1) tohoto článku.

Vybraný subjekt bude povinen předložit úředně ověřené kopie uvedených dokladů před podpisem smlouvy.

 

V. Způsob posuzování nabídek:

 

 1. Kritéria hodnocení:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle níže uvedených kritérií:

Celková nabídková cena s DPH                                     60%

Vzdálenost místa plnění                                                40%

 1. Metoda hodnocení nabídek:

Zadavatel provede hodnocení nabídek před posouzením splněním podmínek účasti v zadávacím řízení.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle daného kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria.

 

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem100 apoměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (tj. celková nabídková cena), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem100 apoměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. vzdálenost místa plnění budou body přidělené dle tabulky, viz bod V., odst. 2.2. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 apoměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.  

Jednotlivým kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

V případě rovnosti bodů se pořadí nabídek hodnotí podle bodů získaných v rámci hodnocení dílčího kritéria Nabídková cena bez DPH.

Nabídková cena

 

2. 1. Způsob zpracování hodnotícího kritéria: Celková nabídková cena s DPH:

 • Nabídková cena, bude obsahovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené s

realizací služby včetně rekreačního poplatku.

 • Nabídková cena je cenou smluvní.
 • Cena bude uvedena v české měně bez DPH, samostatně DPH, cena včetně DPH
 • Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v krycím listu nabídky viz Příloha č. 1
 • Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.
 • Nabídkovou cenou se pro účely řízení rozumí celková cena za pobyt celé skupiny účastníků.

 

2. 2. Způsob zpracování hodnotícího kritéria: Vzdálenost místa plnění VZ:

Za účelem hodnocení nabídek v tomto kritériu je dodavatel povinen ve své nabídce doložit čestné prohlášení – Příloha č. 4 o vzdálenosti místa plnění realizace veřejné zakázky, tj. lokality ubytovacího zařízení k sídlu zadavatele – Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava v km, včetně plánované trasy.

Pro hodnocení tohoto kritéria bude použita bodová stupnice 1-20 .

 

Vzdálenost místa plnění k sídlu zadavatele

do 100 km

100 – 150 km

nad 150 km

Počet bodů

20

10

5

 

V případě nedoložení podkladů pro hodnocení nebude účastník v tomto podkritériu hodnocen a bude vyloučen.

 

VI. Termín a místo podání nabídek:

Nabídka musí být doručena v listinné podobě a v českém jazyce na sekretariát školy do 9. listopadu 2018 do 9:00 hodin.

 

Obálka s nabídkou musí být označena:

„Veřejná zakázka ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 – ozdravný pobyt žáků 6. ročníku a 8. ročníku IV/2019“

NEOTVÍRAT

 

VII. Prohlídka místa plnění:

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si kvalitu a rozsah všech nabízených služeb osobní návštěvou jako součást procesu posuzování nabídek. Zjistí-li se kontrolou rozdíl mezi skutečností a údaji v podané nabídce, bude nabídka vyřazena.

 

VIII. Další podmínky:

 1. Způsob zabezpečení pitnou vodou – subjekt doloží protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody, ne starší 3 měsíců, v případě, že zařízení, kde bude škola v přírodě probíhat je zásobováno vodou z vlastního zdroje. Rozsah kráceného rozboru jakosti pitné vody je stanoven vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Je-li zařízení napojeno na obecní vodovod, doloží Čestné prohlášení, že voda, kterou použije při plnění veřejné zakázky, bude výhradně pitná voda a její dodávka bude zabezpečena osobou oprávněnou dodávat pitnou vodu pro veřejnou potřebu – Příloha č. 5
 2. Subjekt doloží jako povinnou součást své nabídky potvrzený jídelníček na kompletní turnus, který je Přílohou č. 2
 3. Vybraný dodavatel předloží před podpisem smlouvy zadavateli pojistnou smlouvu sjednávající pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 2 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob v originále či úředně ověřené kopii.
 4. Návrh smlouvy o dílo dle platných ustanovení obchodního zákoníku přiloží uchazeč k předložené nabídce jako Přílohu č. 3. Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude tento text:

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných dodatků v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich využití a zveřejnění bez dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v centrálním registru smluv zveřejní Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace.

 1. V případě, že dojde k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle podmínek v  zadávací dokumentaci, bude smlouva podepsána bez zbytečného odkladu.
 2. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla včetně příloh svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby je nebylo možno rozložit na jednotlivé listy (svázáno a zapečetěno).

 

IX. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě neposkytnutí finančních prostředků zadavateli z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší výběrové řízení zrušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky před termínem pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka nebude předložena v souladu s podmínkami výzvy.

 

X. Kontaktní osoba:

Miroslava Bukovská, skola@sekaniny.cz, 724 042 811

 

V Ostravě-Porubě dne 26. října 2018

 

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>