Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

Rada městského obvodu Poruba svým usnesením č. 2806/RMOb1418/80 ze dne 1. 3. 2018 rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na

obsazení místa ředitele
Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové organizace

 

 • Kvalifikační předpoklady uchazečů:
  • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • znalost problematiky řízení škol a školských zařízení včetně souvisejících právních předpisů,
  • manažerské schopnosti a ekonomické povědomí,
  • občanská a morální bezúhonnost,
  • zdravotní způsobilost,
  • plná způsobilost k právním úkonům.

 

 • Náležitosti přihlášky:
  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání),
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, popř. doložení zahájení studia,
  • strukturovaný profesní životopis,
  • písemná koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran formátu A4,
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele základní školy,
  • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům.

 

 • Předpokládaný termín nástupu do funkce – 1. srpna 2018.

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými náležitostmi doručené osobně na podatelnu Úřadu městského obvodu Poruba nebo doručené prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu:
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
nejpozději do uzávěrky 6. dubna 2018 do 12.00 hodin
Obálku označte slovy „Konkurs ZŠ Komenského 668 – neotevírat“
Ostrava-Poruba, 8. 3. 2018

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>