Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky,  služby do 2 mil. Kč bez DPH – nebo na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH:

„ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 – ozdravný pobyt žáků 8. ročníku 2018“

 

I.                    Zadavatel:

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava

zastoupená Ing. Miroslavou Bukovskou, ředitelkou příspěvkové organizace

IČ:  70984786

neplátce DPH

tel.:  596 956 469, 724 042 811

email: skola@sekaniny.cz

 

II. Předmět plnění:

Kompletní obstarání všech služeb, dodávek a prací souvisejících s realizací ozdravného pobytu žáků 8. ročníku pro Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace v roce 2018 v délce 14 dnů (13 nocí) v oblasti, která není postižena smogovou situací.

 

Předmětem plnění bude:

 • zajištění ubytovacího zařízení, které bude odpovídat kritériím stanoveným pro zařízení poskytujících ozdravný pobyt dětí,
 • zajištění stravování.

 

pro 47 žáků 8. ročníku

 

Zadávací podmínky:

 • Místo plnění služby se bude nacházet v lokalitě, kde tříleté koncentrace suspendovaných částic PM10 Českým hydrometeorologickým ústavem dosahují maximálně 25 ug.m-3,dle mapy Českého hydrometeorologického ústavu na www.chmi.cz v sekci Ovzduší/Pětiletí, OZKO/Pětileté průměrné koncentrace/Mapy ke stažení – Pětileté průměry 2011-2015.
 • Dopravní vzdálenost od Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804/15, příspěvkové organizace do místa plnění nepřesáhne 150 km.
 • Pobyt bude realizován v objektech, které odpovídají hygienickým požadavkům, tj. umístěním, plošným komfortem, vybavením, mikroklimatickými podmínkami. Dodavatel je povinen zajistit, aby jím poskytnuté služby, v rámci plnění této zakázky, splňovaly beze zbytku veškeré bezpečnostní, hygienické a další s tím související závazné předpisy, které se k plnění veřejné zakázky vztahují (zejména zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění, vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění).
 • V ubytovacím objektu bude prostor vhodný pro výuku a společné trávení volného času.
 • Ubytování bude zajištěno v souladu s § 8 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, tzn. pro ubytování ve škole v přírodě je stanovena minimální podlahová plocha 3 m2 na 1 osobu, pro výuku a pro trávení volného času ve vnitřních prostorách musí mít pobytová místnost plochu minimálně 1,5 m2 na žáka.Pobytová místnost musí být odlišná od místnosti, ve které je žákům či jiným osobám poskytováno stravování.
  • Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání bude zajištěn v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých:

- denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,

- denně vynášením odpadků,

- denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,

- nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů.
Na místě při zahájení pobytu bude požadována kopie úklidového plánu, kde poskytovatel služby doloží skutečnosti, že naplnil požadavek dle výše uvedení vyhlášky:
- nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,

- nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů,

-  malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji a

-  pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele

 • Poskytovaná stravanezletilým účastníkům musí být v rozsahu minimální stravovací dávky odpovídající výživové normě a věku dětí, a v souladu se zásadami zdravé výživy dle vyhlášky MŠMT 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování, v platném znění, včetně přílohy č. 1. Stravovací služby budou v rozsahu snídaně, přesnídávka, oběd (teplý), svačina, večeře (teplá), druhá večeře (studená). Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu a dezertu nebo salátu nebo ovoce. Strava první a poslední den pobytu bude v součtu tvořit jeden kompletní stravovací den. Příloha č. 2 obsahuje kompletní jídelníček sestavený v souladu se zásadami zdravé výživy a odpovídající věku dětí dle vyhlášky MŠMT 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování, v platném znění, který je pro poskytovatele závazný. Uváděný objem je považován za minimální.
  • Pitný režim bude zajištěn po celou délku pobytu, tzn. součástí poskytované stravy bude rovněž nápoj o objemu min. 0,3 l a mimo dobu podávání stravy bude účastníkům ozdravného pobytu zajištěn dostatečný pitný režim – bude stanoveno odběrné místo s dostatečnou zásobou tekutin (voda se sirupem, ovocný čaj, minerální voda) v pitných nádobách musí být po celých 24 hodin denně volně dostupné, vše v souladu s hygienickými pravidly.
  • Uchazeč disponuje na vlastní náklady sjednaným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 2 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.
  • Zařízení k zajištění doprovodného programu ozdravného charakteru, zaměřený na regeneraci a rozvoj respiračního ústrojí a posílení imunity, se bude nacházet v nabízeném objektu k pobytu, případně v jiném objektu v dosahu (pěšky do 25 min) – krytý bazén, solná jeskyně, sauna, tělocvična, víceúčelové hřiště apod.
  • Poskytovatel dodá služby – ubytování a stravování pro pedagogický dohled v poměru 10:1.

 

Předpokládaná hodnota zakázky činí 201 tis. Kč bez DPH, tj. 244 tis. Kč vč. DPH

 

 

III. Doba a místo plnění:

Doba plnění: 15. 4. 2018 až 28. 4. 2018

tj. 14 dní, 13 nocí

 

IV. Požadavky na prokázání kvalifikace:

1) Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:

- příslušným oprávněním k podnikání – kopií živnostenského listu, či výpisem z živnostenského rejstříku - doloží právnické i fyzické osoby,

- kopií výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něho subjekt zapsán

 

2) podá-li nabídku více subjektů společně nebo sdružení, které nemá právní subjektivitu, prokáže kvalifikaci alespoň jeden z nich v rozsahu uvedeném v odst. 1) tohoto článku.

 

Vybraný subjekt bude povinen předložit úředně ověřené kopie uvedených dokladů před podpisem smlouvy.

 

V. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:

 

 • Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění.
 • Nabídková cena je cenou smluvní.
 • Cena bude uvedena v české měně bez DPH, samostatně DPH, cena včetně DPH
 • Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v krycím listu nabídky viz Příloha č. 1
 • Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.

 

Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení zadavateli.

 

VI. Způsob posuzování nabídek:

Nabídkovou cenou se pro účely řízení rozumí cena za pobyt celé skupiny účastníků.

Nabídky budou posuzovány pouze podle výše nabídkové ceny včetně DPH.

 

VII. Termín a místo podání nabídek:

Nabídka musí být doručena na sekretariát školy do 15. prosince 2017 do 12:00 hodin.

Obálka s nabídkou musí být označena:

Veřejná zakázka ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 – ozdravný pobyt žáků 8. ročníku 2018“ Neotvírat

 

VIII. Prohlídka místa plnění:

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si kvalitu a rozsah všech nabízených služeb osobní návštěvou jako součást procesu posuzování nabídek. Zjistí-li se kontrolou rozdíl mezi skutečností a údaji v podané nabídce, bude nabídka vyřazena.

 

 

IX. Další podmínky:

 1. 1.      Způsob zabezpečení pitnou vodou – subjekt doloží protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody, ne starší 3 měsíců, v případě, že zařízení, kde bude škola v přírodě probíhat je zásobováno vodou z vlastního zdroje. Rozsah kráceného rozboru jakosti pitné vody je stanoven vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Je-li zařízení napojeno na obecní vodovod, doloží Čestné prohlášení, že voda, kterou použije při plnění veřejné zakázky, bude výhradně pitná voda a její dodávka bude zabezpečena osobou oprávněnou dodávat pitnou vodu pro veřejnou potřebu – Příloha č. 3
 2. 2.      Subjekt doloží jako povinnou součást své nabídky potvrzený jídelníček na kompletní turnus, který je Přílohou č. 2
 3. 3.      Návrh smlouvy o dílo dle platných ustanovení obchodního zákoníku přiloží uchazeč k předložené nabídce jako Příloha č. 4. Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude tento text:

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných dodatků v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich využití a zveřejnění bez dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v centrálním registru smluv zveřejní Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace.

 1. 4.      Zadavatel požaduje, aby nabídka byla včetně příloh svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby je nebylo možno rozložit na jednotlivé listy (svázáno a zapečetěno).

 

 

X. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě neposkytnutí finančních prostředků zadavateli z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší výběrové řízení zrušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky před termínem pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka nebude předložena v souladu s podmínkami výzvy.

 

XI. Kontaktní osoba:

Miroslava Bukovská, skola@sekaniny.cz, 724 042 811

 

V Ostravě-Porubě dne 23. listopadu 2017

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>