Žákovská knížka

Archiv

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

PODPORUJÍ NÁS

Výzva na vypracování cenové nabídky

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH – nebo na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH:

„Plynová pánev do školní kuchyně“

 

I. Zadavatel:

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace
Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupená Ing. Miroslavou Bukovskou, ředitelkou příspěvkové organizace

IČ:                   70984786
neplátce DPH

tel.:                 596 957 469

email:              skola@sekaniny.cz

 

 

 

II. Předmět plnění:

Dodávka a služby spočívající v dodání plynové pánve do školní kuchyně, včetně dopravy, montáže a připojení plynu, výchozí revize, zaškolení personálu, poskytnutí 24měsíční záruční doby,  demontáže a odvozu původní plynové pánve, vystavení vyřazovacího protokolu

Technické parametry:

-        plynová sklopná pánev nerezová

-        nerezová vana se speciální teplovodnou ocelí RAEX, která je náhradou za šedou litinu

-        objem min. 120 l, využitelný objem min. 103 l

-        ruční mechanické sklápění vany

-        masivní dno o min. tloušťce 12 mm

-        nerezové odklopné víko

-        teplotní rozsah 50 – 300 stupňů Celsia

-        přívod vody

-        orientační vnitřní rozměry vany 1100 x 550 x výš. 220 mm

-        rozměr pánve 1200 x 900 x 900 mm

-        plynový příkon 30 kW

-        piezo zapalování

 

 

Předpokládaná cena:  134 500 Kč bez DPH

 

III. Doba a místo plnění:

Doba plnění:  předpokládané zahájení:                     2. prosince 2017

ukončení nejpozději:                            10. prosince 2017

Podmínka plnění: realizace pouze o víkendu 2.-3. 12. 2017 nebo 9.-10. 12. 2017

V případě prodlení subjektu s plněním, bude účtována ze strany zadavatele smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý i započatý den prodlení.

Místo plnění: školní kuchyň, Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace, Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava

 

 

 

IV. Požadavky na prokázání kvalifikace:

1)  Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:

-        příslušným oprávněním k podnikání – kopií živnostenského listu, či výpisem z živnostenského rejstříku, doloží právnické i fyzické osoby

-        kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů), je-li do něho subjekt zapsán

2) Podá-li nabídku více subjektů společně, nebo sdružení, které nemá právní subjektivitu, prokáže kvalifikaci alespoň jeden z nich v rozsahu uvedeném v odst. 1) tohoto článku.

 

Pokud zadavatel vyzve vybraný subjekt předložit úředně ověřené kopie uvedených dokladů, je subjekt povinen tyto doklady předložit před podpisem smlouvy.

 

V. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:

Nabídková cena za celé dílo bude zpracována formou položkového rozpočtu:

 

1.            plynová pánev

2.            dodávka plynové pánve včetně služeb

celková cena bez DPH

celková cena s DPH

 

Cena bude uvedena v české měně bez DPH.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací díla.

Nabídková cena je cenou smluvní.

Lhůta splatnosti faktury, která bude vystavena neprodleně po řádném předání a převzetí díla, je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení zadavateli.

 

VI. Způsob posuzování nabídek:

Nabídky, které budou splňovat podmínky této výzvy, budou posuzovány dle výše nabídkové ceny.

 

VII. Termín a místo podání nabídek:

Nabídka musí být doručena na sekretariát Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 do 20. listopadu 2017 do 15:00 h.

Obálka s nabídkou musí být označena:

Veřejná zakázka „Plynová pánev do školní kuchyně“.  Neotvírat!

 

VIII. Prohlídka místa plnění:

Místo plnění lze prohlédnout ve středu 15. listopadu 2017 ve 14:30 hod.

 

 

 

IX. Další podmínky:

  1. Uvedení jména zodpovědného pracovníka pro případné další jednání včetně telefonního kontaktu a e-mailové adresy.
  2. Nahlášenou závadu je dodavatel povinen odstranit nejpozději následující pracovní den.
  3. Podrobný návod k obsluze v českém jazyce.
  4. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla včetně příloh svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby ji nebylo možno rozložit na jednotlivé listy (svázáno a zapečetěno).

 

 

 

X. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky před termínem pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka nebude předložena v souladu s podmínkami výzvy.

 

XI. Kontaktní osoba:

Ing. Miroslava Bukovská, ředitelka, 724 042 811, bukovska@sekaniny.cz

 

V Ostravě-Porubě dne 13. listopadu 2017

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslava Bukovská

ředitelka

 

Zanech odpověď

  

  

  


*

Můžeze použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>